مقتدر گشت ايرانيان نماينده رسمي تمام ايرلاين هاي داخلي
شرکت خدمات مسافرت هوايي و گردشگري مقتدرگشت ايرانيان 
 (نماينده رسمي تمامي ايرلاين هاي داخلي (فول استاک سایر اعلانات