مسافرين توانخواه و بيمار
اعلام بيماران ويلچري در قسمت توضيحات الزامي ميباشد
داشتن گواهي پزشکي براي مسافرين بيمار و خانمهاي باردار الزاميست
بديهيست عدم توجه کافي منجر به عدم پذيرش مسافرين از سوي شرکتهاي هواپيمايي ميگردد سایر اعلانات